POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI   International Wire & Machinery Association


Consultex Spó?ka z o.o.

Biuro Doradztwa
Techniczno-Handlowego


ul. Henryka Rodakowskiego 4/1
Szczecin 71-345

T: +48 91 486 16 18,
F: +48 91 486 16 09

 

 

FIRMA

Jeste?my firm? z blisko 40 letnim do?wiadczeniem w bran?y drutów i kabli. 
Przez dziesi?tki lat na polskim rynku kablowym wiele parków maszyn zosta?o unowocze?nionych, wyposa?onych, b?d? wyremontowanych przy naszym udziale. Efekt? Do dnia dzisiejszego maszyny te ca?y czas pracuj?. Jeste?my wy??cznym przedstawicielem w Polsce 16 zachodnich firm produkuj?cych maszyny do ci?gnienia drutu, do produkcji kabli i przewodów, oraz urz?dze?, narz?dzi i ?rodków potrzebnych przy ich produkcji, jak równie? koniecznych opakowa?.
Lista firm, które reprezentujemy w Polsce, pozwala nam na oferowanie naszym klientom najlepszych maszyn i materia?ów eksploatacyjnych, pozwalaj?cych na produkcj? najwy?ej jako?ci wyrobów, od ci?gnienia drutów do gotowego kabla. Od roku 1998 w naszej ofercie znajduj? si? równie? us?ugi serwisowe ?wiadczone wiod?cym producentom maszyn kablowych, w zakresie monta?u, uruchamiania oraz napraw maszyn i urz?dze? przemys?u kablowego w krajach Europy, Ameryki, Afryki i Dalekiego Wschodu. Oferujemy pomoc i doradztwo techniczne dla firm chc?cych wytwarza? druty, linki, przewody i kable.
Zajmujemy si? równie? t?umaczeniami, od krótkich pism, przez dokumenty urz?dowe, do dokumentacji handlowych i technicznych.
KRS: 0000161447
REGON: 005449041
NIP: 851-030-93-44


do góry
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
admin